Technológiatranszfer a Debreceni Egyetemen

A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ (TTI) elsődleges feladata, hogy az egyetem kutatóinak támogatást nyújtson a kutatási eredményeik hasznosítására irányuló törekvéseiben.

Arra biztatjuk kutatóinkat, hogy már a kutatási projekt megvalósítása alatt lépjenek kapcsolatba a TTI-vel és időben tájékozódjanak arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a kutatási eredmények üzleti lehetőségeinek feltérképezésére. A TTI munkatársai a továbbfejlesztéssel, szabadalmaztatással, hasznosítással, ipari partnerekkel, spin-off alapítással, egyetemi szabályzatokkal és sok más, az innováció folyamatával kapcsolatos kérdésben segítséget tudnak nyújtani.

A technológiatranszfer folyamata az alábbi főbb lépésekből áll. Egyes lépések sorrendje változhat, illetve sok esetben nem különülnek el időben egymástól az egyes tevékenységek.

1. Kutatás
A kutatás során elvégzett kísérletek és az ebből származó megfigyelések sok esetben új felfedezéshez, találmányhoz vagy más szellemi alkotás létrehozásához vezetnek. Szellemi alkotásnak minősülhetnek a találmányok, technológiák, eljárások, alkalmazások, minták, anyagok, vegyületek, folyamatok és minden egyéb kutatási eredmény.

2. A találmány-bejelentést megelőző egyeztetés (Pre-disclosure)
Jellemzően az első kapcsolatfelvétel a TTI munkatársaival egy-egy kutatási projekt várható eredményeit illetően. Általános tapasztalat, hogy minél korábban történik, annál hatékonyabban tudja a TTI segíteni az innovációs folyamatokat. A kutatók teljes körű tájékoztatást kapnak az alábbi lépéseket illetően és általában felmérjük a korai közzététel (absztrakt, konferencia-előadás, tudományos cikk) várható veszélyeit a későbbi jogvédelemre és hasznosításra nézve.

3. Találmány-ismertetés (Invention Disclosure, IDX)
A technológiatranszfer folyamat formális megkezdése. Amennyiben Ön kutatóként olyan találmányt, innnovációt dolgozott ki, amely szabadalmazhatónak és/vagy üzletileg hasznosíthatónak tűnik, úgy kérjük, még a kutatási eredmény publikálása előtt vegye fel a kapcsolatot a TTI-vel. Az ismertetés az első lépés a szellemitulajdon-védelem irányába és legfőbb célja, hogy elegendő információval szolgáljon a TTI számára a találmányban rejlő üzleti potenciál értékeléséhez. Az ismertetésnek írásban kell történnie a szellemi alkotás bejelentő űrlap (invention disclosure form) kitöltése útján.
További információ a találmány-ismertetés folyamatáról erre a linkre kattintva érhető el.

4. Előzetes értékelés
Ebben a fázisban a TTI munkatársai Önnel, mint feltalálóval együtt előzetes értékelést végeznek azon esetleges körülmények feltárása érdekében, amelyek akadályozhatják a találmány megfelelő védelmét és üzleti hasznosítását. A TTI alapvetően három fő kritérium alapján ítéli meg a kutatási eredményben rejlő innovációs potenciált.

- Lehet-e a védeni a megoldást?
- A szabadalmi oltalom megfelelően érvényesíthető-e?
- Hasznosítható-e a piacon találmány?

Az előzetes értékelés jellemzően 3-4 hétig tart és szükség szerint szabadalmi ügyvivőt is bevonunk az újdonságkutatási jelentés elkészítéséhez. Az előzetes értékelés eredményének függvényében az egyetem befogadja a szellemi alkotást vagy visszaadja a feltalálóknak. Harmadik opcióként az egyetem javasolhatja további fejlesztések elvégzését és/vagy további kísérletes adatok gyűjtését is, a találmány piaci megvalósíthatóságának bizonyítása érdekében.

5. Szellemitulajdon-védelem
A szellemitulajdon-védelem célja az ipari partnerek gazdasági érdekeltségének megteremtése, fokozása. A szabadalmi bejelentés kidolgozására a TTI az adott szakterületen jártas szabadalmi ügyvivőt kér fel, aki felveszi a feltalálókkal a kapcsolatot és a TTI koordinálása mellett kidolgozásra kerül a szabadalmi bejelentés szövege. Az elsőbbségi szabadalmi bejelentés általában Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatalához kerül benyújtásra magyar vagy angol nyelven.

6. Hasznosítási stratégia, technológia marketing
A szabadalmi bejelentés benyújtása fontos mérföldkő, de csak a folyamat kezdete. Az innovációban rejlő piaci potenciál kiaknázása érdekében a TTI és a kutatók közösen alakítják ki és valósítják meg hasznosítási stratégiát. A hasznosítás két fő iránya a licencia és a spin-off alapítás. Ebben a folyamatban a TTI felelős az érdemi tárgyalások lefolytatásának koordinálásáért és a megállapodás-tervezetek előkészítéséért. Önre, mint kutatóra elsősorban a partnerkeresésben számítunk: a személyes kapcsolatok nagyon fontosak ebben a fázisban. Nemzetközi felmérések alapján az esetek döntő többségében a kutatók által kialakított céges kapcsolatok vezetnek a technológia sikeres hasznosításához.

7. A licencia-partner kiválasztása
Amennyiben egynél több cég érdeklődik a technológia hasznosítása iránt, úgy az alábbi képességek figyelembe vételével kiválasztjuk a legmegfelelőbbet:
- Piacra vitel biztosítása
- Források bevonása a további fejlesztésekbe
- Megfelelő technikai és üzleti menedzsment biztosítása
- Az üzleti terv rendelkezésre bocsátása

8. Hasznosítási jog biztosítása (licencia)
A licencia-megállapodás feladata az egyetem és a hasznosító cég közötti kapcsolat rendezése, a maximális piaci potenciál kiaknázása és az egyetemet, illetve a feltalálókat megillető díjazás mértékének meghatározása céljából. A licencia-megállapodás során a partner hasznosítási jogot kap, azonban a szellemi alkotás „tulajdonjoga” az egyetemé marad. Spin-off alapítás esetén a spin-off cég kapja a licencia-jogot.

9. Piacra vitel
A licencia-partner elvégzi a szerződésben vállalt feladatokat (továbbfejlesztés, engedélyek beszerzése, marketing, gyártás) a piaci hasznosítás megindítása érdekében, majd piacra dobja a terméket/szolgáltatást.

10. Bevétel
A hasznosításból származó bevételek szétosztásra kerülnek a feltalálók, az egyetemi innovációs alap és a kutatással érintett szervezeti egységek között. Azok a feltalálók jogosultak az innováció hasznosításából származó díjazásra, akik érdemi módon (feltalálóként, szerzőként) hozzájárultak a szellemi alkotás létrehozásához. A megosztás pontos százalékos arányait a Debreceni Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzat a tartalmazza.

A fenti útmutató a Debreceni Egyetem „A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok” című szabályzata alapján készült, mely letölthető erre a linkre kattintva.