Élvonal Kutatói kiválósági program

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló – a felhívásban részletezett ismérvek alapján a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe (tudományterületük felső 10%-ába) tartozó – kutatók célzott támogatásával ösztönzi, hogy a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájáruljanak Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. A pályázati konstrukció a legkiválóbb felfedező kutatásokat támogató pályázati modellként pótolja azt a hiányt, amelyet a hazai felfedező kutatásokat ösztönző eddigi pályázati konstrukciók (K_17, FK_17, NN_17, PD_17 stb.) – akár az elnyerhető támogatás nagyságrendje, akár keretösszegük vagy jellegük miatt – nem tudtak betölteni.

A KKP_17 pályázati felhívásra kizárólag alapkutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés nélkül, amennyiben a pályázó életrajza és kutatási terve megfelel a felhívásban foglaltaknak. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt öt évben nemzetközileg is számon tartott kimagasló tudományos eredményeket értek el, és kutatási tervük alapján a következő öt évben is reális esélyük van hasonló világszínvonalú teljesítményre.

A támogatás forrása a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtása elektronikus úton, az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerén keresztül lehetséges a Pályázati útmutatóban leírt módon, legkésőbb 2017. szeptember 5-én 16.00 óráig. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet az elektronikus benyújtási határidőig a kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelyhez a postai úton benyújtandó, eredeti aláírásokkal és bélyegzővel ellátott dokumentumokat legkésőbb 2017. szeptember 12-i feladási határnappal megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére. A pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség.

A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani.

A pályázók köre
Magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a KFItv. alapján kutatóhelynek minősül
főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit szervezet.

A pályázat benyújtásakor, illetve a támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A vezető kutatóra vonatkozó feltételek
A vezető kutatónak PhD/DLA fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi befogadó intézményhez kell kötődnie.
E felhíváson támogatást nyert projekt vezetője a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot.
A vezető kutatónak tudományterületén a legjobb 10%-ba kell esnie (a kutatási, publikációs vagy pályázói teljesítményre, nemzetközi beágyazottságra vonatkozó részletes kritériumokat ld. a pályázati felhívásban).

Támogatható célkitűzések, tevékenységek
Az Élvonal – Kutatói kiválósági program pályázatban felvázolt kutatási és munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatók.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A program megvalósítására a 2018–2022 közötti időszakban az NKFI Alapból rendelkezésre álló keretösszeg összesen 3 milliárd forint, ebből a 2018. évi kifizetésekre fordítandó forrás 600 millió forint.

Igényelhető támogatás
Projektenként a maximális 60 hónap futamidőre legfeljebb 300 millió forint – azaz átlagosan évi 60 millió forint – vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás maximális intenzitása 100%.

A projekt futamideje
A projektnek 2018. január 1-jével kell megkezdődnie, a végrehajtására a kezdéstől számítva 60 hónap áll rendelkezésre. A projekt költségeinek elszámolása a projektkezdés támogatási szerződésben meghatározott napjától lehetséges.

ÉLVONAL - KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM
Azonosító KKP_17
Pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2017. szeptember 5. 16:00
Pályázat postára adásának határideje 2017. szeptember 12. 18:00
Pályázható összeg 150–300 millió Ft (átlagosan évi 30–60 millió Ft)
Elszámolható költségek Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz költségek
Általános költség (rezsi) 20%
Kutatás jellege Alapkutatás
Futamidő 5 év (nem hosszabbítható)
Támogatott kutatások kezdete 2018. január 1.
Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma) 3 milliárd Ft (10–15 db)
Pályázat benyújtásának feltétele PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés
Pályázat megvalósítása Magyarországi fogadóintézménnyel kell megvalósítani
Pályázat nyelve Angol
Ismételhetőség KKP típusú pályázat többször elnyerhető, de vezető kutatóként egyidejűleg csak egy KKP pályázatban vehet részt
Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma Egy KKP pályázat
A KKP_17 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet támogatott K_17, FK_17 vagy NN_171 pályázat vezetője is. Támogatott KKP pályázat vezető kutatója a támogatás első 36 hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot
Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel Képesnek kell lennie olyan kutatási program elkészítésére, amely alkalmas arra, hogy az ERC értékelés második körébe bejusson
A kiválasztási folyamat Kétlépcsős, a benyújtott projekttervek közül a legjobb 20 javaslat készítője személyes prezentáció keretein belül mutatja be projektjét
Beszámoltatás Évente szakmai beszámoló készítése szükséges, amelyek közül a második szakmai beszámolót szóban is be kell mutatni, a harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.